THE

PHOTOGRAPHER - Mansur K. Rashid

THE 

WRITER - Naya